Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Анкета за оценяване от докторантите на качеството на обучение

Анкета за оценяване от докторантите на качеството на обучение
(This question is mandatory)
 Образователна дейност
Формулирани ли са ясни цели, задачи и мотиви за обучението по докторската програма?
Провежда ли се обучение на докторантите в съответствие със съвременните постижения на докторската програма чрез подходящи форми – курсове, специализирани семинари?
(This question is mandatory)
Научен потенциал
Разполага ли обучаващото звено с хабилитиран академичен състав за провеждане на обучението по докторската програма?
Има ли разгърната научноизследователска дейност по тематиката на специалността на хабилитирания академичен състав, участващ в обучението на докторантите?
(This question is mandatory)
Условия за обучение и научни изследвания
Изградена ли е необходимата материално – техническа база за обучение и изследователска дейност на докторантите в съответствие със спецификата на докторската програма?
а) осигуреност на редовните докторанти с работни места
б) осигуреност на редовните докторанти с лабораторна площ и научна апаратура за изследователска дейност
Достатъчна ли е компютърната и информационната обезпеченост на обучението и изследователската дейност на докторантите и дали е в съответствие със спецификата на докторската програма:
а) библиотека
б) компютърна база
Участват ли докторантите изследователски проекти?
а) Млад изследовател
б) Грант
в) Фонд „Научни изследвания“
г) други
Осигурени ли са възможности за публикуване на резултати от научноизследователската дейност на докторантите?
Поддържат ли се изяви на докторантите в научни форуми (национални и международни)?