Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Анкета за проучване степента на удовлетвореност на студентите по дисциплини

Уважаеми колеги,

Целта на тази анкета е да се проучи удовлетвореността Ви от придобитите теоритични знания и практически умения по време на учебните занятия. Анкетата е анонимна и резултатите ще се използват за оценка и подобряване на качеството на преподаване. Вашите преподаватели нямат достъп до попълнените анкетни карти и отговорите не могат да бъдат свързани с никой от участниците.

Проучване за степента на удовлетвореност на студентите по дисциплини.
(This question is mandatory)
Проучване за степента на удовлетвореност на студентите по дисциплини.
Считате ли, че учебното съдържание в лекционната част е разбираемо и полезно за вашата бъдеща професионална реализация?
Считате ли, че учебното съдържание в упражненията, семинарите или клиничната практика спомага за формирането на необходими практически умения?
Достатъчни, достъпни и полезни ли са предложените учебници, ръководства и материали за подготовка по дисциплината?
В каква степен се чувствате подготвен/а след проведените теоритични и практически занятия по дисциплината.
Доволни ли сте от използваните методи за обучение?
Какви са вашите препоръки към преподавателите по учебната дисциплина?
(This question is mandatory)
Пол
(This question is mandatory)
Възраст (в навършени години)
(This question is mandatory)
ОКС
(This question is mandatory)
Форма на обучение
(This question is mandatory)
Специалност
(This question is mandatory)
Курс
(This question is mandatory)
Работите ли?