Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Анкета за проучване на студентското мнение за практическо обучение /практики, стажове/ относно организацията и качеството на обучение

Учебен процес и качество на практическото обучение
(This question is mandatory)
Учебен процес и качество на практическото обучение
Удовлетворени ли сте от организацията на практическото обучение (планиране, продължителност, място на провеждане)?
Систематизиран ли е учебния материал от практическото обучение и има ли логическата последователност?
Според Вас получената предварителна теоретична подготовка подпомага ли провеждането на практическо обучение?
Практическото обучение спомага ли за усвояването на учебния материал?
Съществува ли съответствие между преподавания материал и изискванията за изпита?
Оповестени ли са предварително критериите за оценяване?
Отговаря ли на Вашите очаквания участието на университетските преподаватели при ръководството и провеждането на практическото обучение?
Удовлетворени ли сте от участието на специалистите от практиката и организациите, в които провеждате практическо обучение?
Отговаря ли на Вашите очаквания материалната база и условията за практическо обучение?
При планирания състав на групите, успява ли ръководителят на практическото обучение да проследи и контролира обучението на всеки студент от групата?
Допринася ли практическото обучение за повишаване на нивото на Вашата професионална компетентност?
Според Вас проведената практическа подготовка и получените практически знания, умения и компетенции ще намерят ли приложение при изучаването на други учебни дисциплини?
Практическото обучение и получените практически знания, умения и компетенции ще Ви помогнат ли при реализацията на пазара на труда, след завършването?
Практическото обучение предоставя ли възможности за формиране на необходимите за професията практически знания, умения и компетенции?
Удовлетворен ли сте от цялостното практическо обучение?
Какво ви хареса при практическото обучение?
Какво може да бъде подобрено?
Други коментари за практическото обучение?