Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Анкета за проучване мението на студентите​ относно организацията и качеството на обучение

Анкета за проучване мението на студентите​ относно организацията и качеството на обучение
(This question is mandatory)
Учебен процес и качество на обучение
Съответства ли учебното съдържание на лекциите по специалността?
Учебния материал е систематизиран и има логическата последователност?
Акцентира се върху най-значимите аспекти на лекционния материал?
Съществува съответствие между преподавания материал и изискванията в програмата/конспекта за изпита?
Наличие на подходяща литература за усвояването на изучавания материал?Предоставят се въпроси за самооценка
Предоставят се въпроси за самооценка?
Предварително оповестяване на критериите за оценяване?
Лекционния курс по съответната дисциплина е добре организирана?
Лекциите са достъпни и се базират на съвременни теории?
Допринася ли изучавания курс за повишаване на нивото на Вашата теоретична подготовка?
Допринася ли изучавания курс за повишаване на нивото на Вашата практическата подготовка?
Семинарните занятия са в съответствие с изучавания лекционен материал?
Практическите упражнения спомагат за усвояването на учебния материал?
Удовлетворен ли сте от цялостното обучение по дисциплината?
Какво ви харесва в дисциплината?
Какво може да бъде подобрено?
Други коментари за дисциплината 
(This question is mandatory)
Преподавателски умения
Посещавал съм най-малко 80% от лекциите/упражненията, определени за тази дисциплина
Използване на интерактивност при представяне на лекционния материал
Преподавателят представя учебния материал разбираемо и интересно
Преподавателят използва подходящи примери за изясняване на учебния материал
Преподавателят създава приятна работна среда
Преподавателят стимулира задаването на въпроси и изразяване на собствено мнение
Преподавателят задържаше моя интерес
Мисля, че мога да разчитам на този преподавател, ако имам трудности
Ясно е какво се очаква от мен да науча по този предмет
Като цяло този преподавател допринесе за моето обечение
(This question is mandatory)
Учебен процес и материално техническа база
Използват се съвременни технически средства в учебния процес
Наличие на достатъчен брой работни места за всеки студент
Възможност да се намери препоръчаната литература в библиотеките на университета
Достъпност до електронни услуги предоставяни от университета
Удовлетвореност от административното обслужване в учебен отдел
Онагледяване на лекциите с мултимедийни презентации и учебни филми
Други препоръки, които ще подобрят качеството на обучението според Вас?
Препоръки
Какви дисциплини бихте препоръчали за включване в учебния план?
Какви дисциплини бихте препоръчали да отпаднат от учебния план?
Кои са преподавателите, които одобрявате?
Кои са преподавателите, които не одобрявате?